برنامه کنسرت های برخی خواننده ها و گروه های موسیقی تا پایان خرداد ماه جاری به شرح زیر آمده است:

7844445