به گزارش آوای ایرانیان، دومین کاروان بازیگران برای بازدید از مناطق آسیب دیده در زلزله راهی غرب کشور شد.